Särskilda Villkor för Teknisk Säkerhetsanläggning – LåsTeam Sverige AB

Serviceavtalets omfattning vid UNDERHÅLL – LåsTeams åtaganden

1a I den mån annat inte anges i avtalet (t ex i bilaga om servicens omfattning) omfattar underhållsavtal förebyggande underhållsbesiktning med funktionskontroll och hand-havandeuppföljning (nedan kallat ”revisionsbesök”) på kundens anläggning enl i avtalet angivet antal gånger per år och enl serviceinstruktion och materialspecifikation.

2a I serviceavgiften ingår ersättning för arbete, resor, traktamenten och restid vid revisionsbesöket, men ej besök för åtgärdande av fel eller brist, andra besök eller ersättning för mervärdesskatt eller andra avgifter och pålagor.

3a Åtgärdande av fel eller brist samt material ingår ej i serviceavgiften. Om kunden önskar att åtgärdande av fel eller brist utförs skall en särskild överenskommelse träffas härom. Ersättning för åtgärdande av fel eller brist samt material erlägges av kunden enl LåsTeams vid varje tillfälle gällande prislista.

Serviceavtalets omfattning vid FULLSERVICE – LåsTeams åtaganden

1b I den mån annat inte anges i avtalet (t ex i bilaga om serivcens omfattning) omfattar fullservice revisionsbesök enl i avtalet angivet antal gånger per år samt åtgärdande av fel eller brist i kundens anläggning, allt i enlighet med serviceinstruktion och materialspecifikation.

2b I serviceavgiften ingår ersättning för arbetstid, resor, traktamenten och restid vid besök för service, men ej ersättning för mervärdes-skatt eller andra avgifter och pålagor.

3b Åtgärdande av fel eller brist sker efter anmälan från kunden eller dennes ombud. I serviceavgiften ingår reservdelar för åtgärdande av fel och brister. Reservdelar skall vara nya eller likvärdiga med nya. Ersatta delar utgör LåsTeams egendom. Endast den komponent som är behäftad med fel eller brist ersätts. Utbyte till ny produkt i vilken komponenter ingår, liksom uppgradering till ny dataprogramvara (program-version), avtalas särskilt. 

Gemensamt för UNDERHÅLL och FULLSERVICE gäller nedanstående villkor

4 I serviceavgiften för CCTV-anläggning ingår provfilmning. 

5 Arbeten som LåsTeam skall utföra enl detta avtal utförs under LåsTeams ordinarie arbetstid. I den mån LåsTeam inte skriftligen meddelar kunden annat, är LåsTeams ordinarie arbetstid helgfri vardag kl 07.00-16.00. Överenskommelse gällande dygnetruntservice avtalas separat.

6 Följande omfattas ej av serviceavgift utan utförs av LåsTeam mot särskild avgift enl LåsTeams vid varje tillfälle gällande prislista:

- Serviceåtgärd eller åtgärdande av fel eller brist i anläggningen förorsakad av inbrott, brand- eller vattenskada, naturkatastrof, åska, annan yttre påverkan, felaktig spänning, handhavandefel eller annan utrustning än den som ingår i anläggningen, modifiering av anläggningen eller annat arbete avseende anläggningen som utförts av annan än LåsTeam eller åsidosättande av LåsTeams instruktioner avseende anläggningens handhavande eller skötsel;

- material, arbete och resor mm vid byte av laddningsbara ackumulatorer, kamerarör, bildrör och förbrukningsartiklar såsom flexskivor, färgband, papper och skrivhuvuden till skrivare samt videoband, videotrumma och passerkort;

- rengöring eller utbyte av smutsiga detektorer i brandlarmanläggning;

- allt arbete som utförs på LåsTeams icke ordinarie arbetstid.

7 Ifråga om sådana produkter som enl avtalet skall lämnas till LåsTeam genom kundens egen försorg för service eller åtgärdande av fel eller brist, svarar kunden själv för ur- och inkoppling.

8 Om LåsTeam på grund av brist på reservdelar eller särskild kompetens inte kan uppfylla ett serviceåtagande enl avtalet såvitt avser viss del av anläggningen, skall LåsTeam inom rimlig tid meddela kunden detta och inleda en diskussion med kunden om utbyte av den berörda delen av anläggningen. Om kunden motsätter sig sådant utbyte utan vägande skäl, har LåsTeam rätt att säga upp sitt serviceansvar för den delen av anläggningen med en månads skriftligt varsel.

9 LåsTeam sätter kostnadsfritt upp skyltar i den omfattning som LåsTeam finner erforderligt. Skyltarna tillhör LåsTeam och får ej flyttas eller ändras. När anläggningen tas ur bruk, demonteras eller när LåsTeam av annan anledning finner det erforderligt, skall kunden återlämna samtliga skyltar till LåsTeam.

Kundens åtaganden

10 Kunden åtar sig att bereda LåsTeams personal tillträde till lokal och anläggning för fullgörande av LåsTeams åtaganden under LåsTeams ordinarie arbetstid och på de tidpunkter som har överens-kommits.

11 Lokal skall, då arbetet påbörjas, befinna sig i sådant skick att hinder ej föreligger för arbetets normala utförande. 

12 Kunden skall tillse att LåsTeam på platsen för anläggningen kostnadsfritt får tillgång till sanitetsutrymme och elektricitet samt, vid behov, hjälpmedel såsom stegar, ställningar eller lyftanordningar, vilka erfordras för att LåsTeam skall kunna fullgöra sina åtaganden. Kunden ansvarar för att lyftanordningar och annan utrustning, samt arbetsplatsen i övrigt, uppfyller kraven enl gällande arbetsmiljölagstiftning. 

13 Om kunden brister i fullgörande av någon av punkterna 10-12 ovan äger LåsTeam rätt till ersättning för de merkostnader som föranletts därav.

14 Efterlagnings- och reparationsarbeten på fastighet och befintlig egendom vid service eller åtgärdande av fel eller brist i anläggningen bekostas och ombesörjes av kunden.

15 Uppstår driftstörningar på anläggningen förbehåller sig LåsTeam rätten att, när så erfordras, erhålla en rimlig testperiod, normalt tre veckor. Under denna testperiod får yttre larmdon ej vara inkopplade.

16 Kunden skall utan dröjsmål underrätta LåsTeam om ändringar i anläggningen eller dess användning, drift eller driftsmiljö som kan påverka LåsTeams åtagande enl avtalet. Om LåsTeams åtagande påverkas, skall på LåsTeams begäran överenskommelse träffas om de ändringar av avgifter, tider och andra förhållanden som föranleds av sådana ändringar. Om sådan överenskommelse inte kan träffas, har LåsTeam rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan enl punkt 16 i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.  

Ansvar för försening

17 Om LåsTeam inte infinner sig på avtalad tidpunkt för årligt revisionsbesök och detta inte beror på förhållande på kundens sida eller befrielsegrund enl punkt  6 i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, skall kunden vara berättigad att fastställa en slutlig frist (vilken skall vara skälig) inom vilken LåsTeam skall ha infunnit sig för revisionsbesök. Om LåsTeam inte gör detta, har kunden rätt att inom sju dagar skriftligen begära att LåsTeam betalar tillbaka ev. förskottsfakturerad del av serviceavgift som belöper sig på revisionsbesöket. 

Om LåsTeam inte infinner sig på avtalad tidpunkt för annan service än revisionsbesök och detta inte beror på förhållande på kundens sida eller befrielsegrund enl punkt 6 i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, har kunden rätta att inom sju dagar skriftligen begära ersättning för de kostnader kunden drabbats av som en följd av LåsTeams dröjsmål. LåsTeams ansvar är begränsat till ett belopp motsvarande 15% av serviceavgiften för den månad under vilken dröjsmålet inträffar. 

Utöver vad som anges i denna bestämmelse har LåsTeam inte något ansvar för försening.

Ansvar för fel i utförd service

18 Ifråga om fel i utfört arbete, vilket fel ej omfattas av serviceavgift, ansvarar LåsTeam endast om felet reklameras inom tre månader från det att arbetet utfördes och det visas att felet beror på LåsTeams försumlighet.

Fel skall anses föreligga om arbetet ej utförts fackmanna-mässigt eller vid fel eller brist i utbytesmaterial.

Reklamation av fel skall ske skriftligen inom sju dagar efter det att felet upptäcktes eller rimligen borde ha upptäckts.

LåsTeam ansvar för fel består i att avhjälpa felet.

Utöver vad som anges i denna punkt har LåsTeam inte något ansvar för fel.

Allmänt

19 Vid försenad betalning från kundens sida utgår dröjsmåls-ränta enl räntelagen. LåsTeam äger därtill rätt att ta ut avgift för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokrav enl gällande lagstiftning därom. Om kunden inte erlagt betalning inom en månad efter förfallodagen, har LåsTeam rätt att genom skriftligt meddelande häva avtalet. LåsTeam har då rätt till ersättning för den skada LåsTeam lider pga hävningen.

20 LåsTeam ersätter inte kostnader för åtgärder med anledning av larm. LåsTeam ansvarar ej heller för direkta eller indirekta skador eller förluster, som uppstår som en följd av fel eller brist i anläggningen eller genom att denna helt eller delvis är ur funktion.

21 Serviceavgiften avser endast service av teknisk säkerhets-anläggning i enlighet med vad som följer av parternas avtal. Serviceavgiften omfattar inte bevakning eller utryckning vid larm. 

Förändras anläggningens materialspecifikation efter revision eller ombyggnad eller om annan ändring innebär utökning av LåsTeams åtagande kommer priset för avtalet att förändras i motsvarande grad.