Ny lag gällande Kameraövervakning

25 maj 2018 – kameraövervakning blir kamerabevakning och ny lag träder i kraft 1 augusti 2018.

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PUL). I samband med GDPR har även en ny svensk lag för kameraövervakning, arbetats fram och börjar gälla 1 augusti 2018.

Hur påverkar den nya kameraövervakningslagen ert företag?

I stora drag innebär den nya lagen:

  • Bildmaterial betraktas som personuppgifter och de som vill kameraövervaka måste följa GDPR. Dessutom måste man följa de kompletterade reglerna i den nya kamerabevakningslagen.

  • I de flesta fall behöver företag inte längre söka tillstånd för eller anmäla kameraövervakning. Observera att detta inte gäller myndigheter där kravet finns kvar.

  • Man får ett stort ansvar i att utreda och motivera om kameraövervakningen man planerar är laglig, detta gäller all insamling av personuppgifter enligt GDPR.

Högre krav på att informera

Kraven på att informera de registrerade är mer omfattande än tidigare. Om ni kamerabevakar måste ni sätta upp skyltar eller informera om bevakningen på något annat sätt. Informationen ska innehålla uppgifter om

•       vilka ni är som kamerabevakar

•       kontaktuppgifter till er

•       kontaktuppgifter till ert dataskyddsombud, om ni har ett sådant

•      Dessutom måste det finnas viss annan information, till exempel på en webbsida. Där måste framgå:

•       ert ändamål, alltså varför ni kamerabevakar.

•       rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka.

•       hur länge ni kommer att lagra uppgifterna.

•       vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter

•       att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.

  • Även följande måste framgå om det gäller för er:

•       Om ni stödjer er på intresseavvägning: vilka intressen ni har beaktat, hur ni har resonerat.

•       Om ni är skyldiga att kamerabevaka enligt avtal eller lag.

•       Vem som är mottagare av uppgifter, det vill säga om det är någon annan än ni som ska använda det insamlade materialet.

•       Om ni kommer att överföra uppgifter till tredje land.

•       Om ni kommer att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande

  • Innan beslut om kameraövervakning på arbetsplatser tas finns en förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren med berörd arbetsgivarorganisation.

Tillstånd enligt gamla lagen, vad händer med de den 25 maj?

Alla befintliga tillstånd blir i princip ogiltiga men om länsstyrelsen tidigare har gett ett kameratillstånd så talar det för att den intresseavvägning som gjordes då kommer att stå sig även om tillståndet har upphört men man hamnar lite i en gråzon fram tills den nya lagen träder i kraft. Detta kan medföra att idag laglig övervakning kan bli olaglig om man inte vidtar nödvändiga åtgärder. (Förutom för myndigheter och kommuner, där vissa tillstånd fortfarande kan gälla).

Viktigt att göra med befintlig kameraanläggning före den nya lagen träder i kraft i augusti 2018?

  • Utvärdera alla befintliga kameror och bedöma om kamerabevakningen är laglig enligt GDPR och den nya kamerabevakningslagen. Detta bör dokumenteras kamera för kamera.

  • Uppdatera skyltning, så att den överensstämmer med den nya lagen.

  • Vid övervakning på arbetsplatser, förhandla med personalrepresentant. Detta bör dokumenteras kamera för kamera.

Vad kan LåsTeam göra för att underlätta för er?

Vi på LåsTeam kan hjälpa till med rådgivning och framtagning av dokument och skyltar.

Har du frågor eller vill ha mer information kontakta Tomas Jansson behörig ingenjör CCTV

 033-400 43 85 altenativt E-post: tomas.jansson@lasteam.se

Äldre nyheter