Allmänna Villkor – LåsTeam Sverige AB

Allmänt

1 Dessa bestämmelser äger tillämpning på LåsTeams och kundens mellanhavanden i den mån de ej ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Säkerhetsföreskrifter

2 Kunden skall lämna LåsTeam fullständiga upplysningar om ev. säkerhetsrisker som utförande av tjänsten kan innebära, såsom husdjur, ombyggnationer etc.

Sekretess

3 LåsTeam förbinder sig att såväl under avtalsperioden som därefter icke för annat än fullgörande av sina åtaganden enl avtalet använda, yppa eller röja för kunden konfidentiella uppgifter.

Arbetsmiljö

4 Kunden har samordnings-ansvaret för arbetsmiljön (jmf Arbetsmiljölagen 3:7). Vid ny- eller ombyggnad, som berör LåsTeams personal, skall LåsTeam informeras om ombyggnation kan påverka utförande av tjänsten eller innebära olycksrisk för LåsTeams personal.

Force Majeure

5 Om parts fullgörande av förpliktelser enl detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som ligger utanför parts kontroll, såsom t ex krig, krigsliknande händelse, uppror, upplopp, sabotage eller hot om sabotage, myndighets åtgärd eller ingripande, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, exceptionella väderleksförhållanden, eldsvåda, plötslig eller oförutsedd större brist på personal, knapphet på transportmedel och drivmedel, befrias part, allt under förutsättning att omständigheten ligger utanför parts kontroll, från skyldighet eller prestation enl avtalet så länge det med hänsyn till omständigheterna erfordras.

 I sådant fall är part ej skyldig att utge skadestånd. Part som åberopar förhållande enl ovan till befrielse från fullgörande av avtalet är skyldig att omedelbart meddela andra partnern härom.

Ansvar

6:1 LåsTeam ansvarar för, med nedan angivna begränsningar,  och skall ersätta skada på eller förlust av kundens egendom då  skadan utgör en direkt följd av oaktsamhet eller försummelse av LåsTeam.

a Ansvaret omfattar ej ren förmögenhetsskada, indirekt skada, skada orsakad av terrorhandling, skada mot ”tredje man” eller följdskada såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst.

b Framställer kund inte skriftligt anspråk till LåsTeam inom tre månader från det att kunden fått eller borde fått kännedom om skadan är LåsTeam fri från ansvar.

c I det fall kunden pga oaktsamhet eller försummelse varit medvållande till skadan skall LåsTeams ansvar enl denna bestämmelse jämkas i mot-svarande mån.

6:2 LåsTeam har ej skyldighet att utföra uppgifter eller tjänster utöver vad som överenskommits och skall följaktligen ej heller bära något ansvar för skador utöver vad som följer detta avtal. Parterna är överens om att, såvida inte annat avtalats, LåsTeam ej är att betrakta som kundens övergripande säkerhetsrådgivare och därmed inte heller har övergripande säkerhetsansvar för kunden. 

6:3 LåsTeams ansvar för fel, brist eller dröjsmål är begränsat till vad som föreskrivs i ALLMÄNNA VILLKOR. 

Ändring av avtal

7 Överenskommelse om ändring i ingånget avtal är giltig endast om överenskommelsen är skriftlig. Ändring som innebär utökning av LåsTeams åtaganden berättigar LåsTeam att höja serviceavgiften i motsvarande mån. 

8 Muntlig överenskommelse om tillfälliga ändringar av LåsTeams åtaganden är gällande mot LåsTeam endast om överenskommelsen uttryckligen bekräftas från LåsTeam.

9 Med ”uppdragsperiod” avses varje 12-månadersperiod räknat från avtalets ikraftträdande. Skall ändrade ALLMÄNNA VILLKOR gälla under den ursprungliga avtalsperioden, skall sådan ändring träda i kraft först fr o m den uppdragsperiod som tar sin början efter det att LåsTeam skriftligen meddelat kunden ändringen. Om kunden inte inom 14 dagar från meddelandet, skriftligen underrättat LåsTeam om att ändringen inte accepteras, gäller avtalet på de av LåsTeam meddelade villkoren.

Faktureringsavgift, betalningsvillkor, dröjsmålsränta och rättslig tvist 

10 LåsTeam äger rätt att ta ut särskild faktureringsavgift.

11 Serviceavgiften erlägges i enlighet med mellan LåsTeam och kunden upprättat avtal.

12 På fordran som är förfallen till betalning äger LåsTeam rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen.

13 Tvist sker i Borås Tingsrätt där moderbolaget har sitt säte.

Prisändringar

14 Om LåsTeams kostnader för personalens löner, lönebikostnader, material, transport, mervärdesskatt samt andra skatter, tullar och övriga kostnader ändras under avtalsperioden äger LåsTeam rätt att förändra avtalade avgifter. LåsTeam använder sig av arbetskostnadsindex.

Överlåtelse av avtal

15 Om kunden överlåter säkerhetsanläggning som berörs av detta avtal, förbinder sig kunden att tillse att förvärvaren inträder såsom part i detta avtal och övertar kundens samtliga rättigheter och skyldigheter. Sådant partinträde skall bekräftas genom att förvärvaren undertecknar nytt avtal som skall sändas till LåsTeam. Överlåtelse på annat sätt av rättigheter och skyldigheter enl detta avtal kan endast ske efter andra partens skriftliga godkännande.

Avtalets upphörande

16 Part är berättigad att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot sina förpliktelser och ej vidtager rättelse inom en månad från skriftlig anmaning härom.

17 Sådant avtalsbrott från kundens sida, som medför avtalets upphörande i förtid ger LåsTeam rätt till skadestånd med ett belopp motsvarande hela det sammanlagda beloppet av återstående avgifter för avtalsperioden.

Uppsägning

18 Uppsägning skall vara skriftlig. Om uppsägning ej sker senast tre månader före avtalsperiodens utgång, förlängs avtalet automatiskt med ett år i sänder. Om inte annat avtalats gäller för förlängt avtal samma bestämmelser och villkor i övrigt vilka gällde vid utgången av föregående avtalsperiod.

Vittnesersättning

19 I de fall LåsTeams personal kallas till förhör vid polis- eller åklagarmyndighet eller vid domstol i anledning av händelse som omfattas av detta avtal, äger LåsTeam rätt att av kunden utfå ersättning för vid förhöret åtgången arbetstid som ej ersätts med allmänna medel.

Skyltar

20 LåsTeams standardskyltar skall genom LåsTeams försorg, och i samråd med kunden, sättas upp vid det larmade/övervakade området.